REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ
„Drugie życie roślin”
I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
§1
Akcja promocyjna pod nazwą „Drugie życie roślin”
organizowana jest przez
Centrum Ogrodnicze Dream-Garden Justyna Woch z siedzibą w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 56, numer Regon 121511089, numer NIP: 628-210-93-07
zwanym dalej „Organizatorem”
§2
Akcja promocyjna skierowana jest do klientów sklepu stacjonarnego, mieszczącego się pod adresem: ul. Grunwaldzka 56, 32-540 Trzebinia
§3
Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 25 sierpnia 2014 roku i będzie trwała do 10 października 2014 roku .
§4
Przystąpienie do udziału w akcji promocyjnej „Drugie życie roślin” oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
II. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI
§1
Warunkiem wzięcia udziału w Akcji-
„Drugie życie roślin”
jest dostarczenie do sklepu stacjonarnego swoich „roślin” w celu uzyskania jednorazowego rabatu na zakupy. Zakupy muszą być zrealizowane do końca trwania akcji promocyjnej czyli do 10 października 2014 roku.
§2
W Promocji mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
§3
Pod pojęciem „rośliny” rozumie się wszystkie rośliny wieloletnie, byliny, krzewy i drzewa ozdobne i owocowe – tylko takie, które zimują w polskich warunkach klimatycznych. Dostarczone rośliny muszą być zdrowe, nieuszkodzone, nie przesuszone, bez plam i przebarwień. System korzeniowy nie powinien być uszkodzony. Wyjątek stanowią rośliny cebulowe i kłącza, które nie są objęte akcją promocyjną.
§4
Rośliny nie muszą być w pojemnikach, mogą być dostarczone z gołym korzeniem, powinny być jednak wykopane z gruntu nie wcześniej niż jeden dzień przed ich dostarczeniem, aby wyeliminować przesuszenie.
§5
Po oddaniu roślin pracownikowi sklepu uczestnik akcji otrzyma jednorazową kartę rabatową na zakupy z określonym rabatem. Karta rabatowa upoważnia uczestnika to zrealizowania rabatu na zakupy do końca trwania aukcji tj. do 10. X. 2014 roku.
§6
Karta rabatowa nie jest imienna, uczestnik może ją przekazać osobie trzeciej.
§7
Organizator ma prawo odmówić przyjęcia roślin, które budzą wątpliwości w kwestii zdrowotności i zimowania. W takim przypadku rabat na zakupy nie zostaje przyznany.
III. WARUNKI SKORZYSTANIA Z RABATU
§1
Uczestnicy akcji promocyjnej są upoważnieni do otrzymania rabatu przy jednorazowym (jeden paragon) zakupie.
§2
Rabat udzielany jest na cały asortyment sklepu z wyjątkiem:
– donic
– rękawic ogrodniczych
– cebulek i kłączy
§3
WYSOKOŚĆ RABATÓW:
Za przyniesienie jednej rośliny przysługuje 20%* rabatu na zasadach opisanych w puncie III. §1, §2.
*Wyjątek stanowią rośliny „skalniakowe” takie jak np.: smagliczka skalna, rozchodniki, żagwin, kostrzewa sina, rojnik, goździk, floks szydlasty, gęsiówka, dąbrówka itp.
Za przyniesienie pięciu sztuk roślin tego typu przysługuje 7% rabatu, dziesięciu sztuk – rabat 15%, piętnastu sztuk – rabat 20%- (na zasadach patrz punkt III. §1, §2.)
§4
Przyniesione rośliny jak i zakupione w czasie trwania akcji promocyjnej produkty nie podlegają zwrotowi.

§5
Rabatu przyznanego w akcji promocyjnej „Drugie życie roślin”
nie łączy się z innymi rabatami i promocjami udzielanymi w sklepie Organizatora, włączając w to gazetki promocyjne i promocje posezonowe, trwające w czasie obowiązywania
akcji promocyjnej tj. do 30. IX. 2014 roku.
§6
W celu otrzymania rabatu, klient zobowiązany jest okazać
„Kartę Rabatową” wydaną podczas oddawania swoich roślin pracownikowi sklepu przed rozpoczęciem kasowania.
IV. REKLAMACJE
§1
Reklamacje można zgłaszać przez cały czas trwania Akcji tj. do dnia 10.X.2014r. Reklamacje należy
zgłaszać w formie pisemnej do siedzimy lub wysyłając je listem poleconym na adres „Organizatora” .
§2
Reklamacje będę rozpatrywane w trakcie 14 dni roboczych od daty doręczenia. Odpowiedzi zostaną
przesłane pocztą na adres składającego reklamacje.
V. DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU
§1
Pełny Regulamin Akcji – „Drugie życie roślin” dostępny jest w siedzibie
„Organizatora” oraz na stronie
http://nowecentrumogrodnicze.pl/drugie-zycie-roslin/
§2
Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie zamieszczane będą każdorazowo na stronie
http://nowecentrumogrodnicze.pl/drugie-zycie-roslin/
§3
Regulamin został sporządzony 11.08.2014 roku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *